Audiometria

Audiometria tonalna (PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu.W audiometrii tonalnej badanie słuchu polega na pomiarze przy przewodnictwie powietrznym lub kostnym, ubytku słuchu dla tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach.

Wyniki są prezentowane w postaci krzywych tzw. audiogramów, które przedstawiają próg słyszenia. Próg ten określany jest przez stopniowe wzmacnianie tonu – metoda wstępująca lub przez jego osłabienie – metoda zstępująca. Pasmo częstotliwości w jakim przez najmniejszą wartość słyszalnego tonu pozwala się wyznaczyć próg słyszenia utrzymuje się w przedziale od 250 Hz do 8 kHz.

Przebieg badania:

Osoba wykonująca badanie zaprasza do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej, gdzie pacjentowi zakładane są słuchawki oraz otrzymuje on tzw. przycisk odpowiedzi. Do ucha podawany jest ton pomiarowy o określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu poprzez naciśnięcie przycisku, przy którym poziomie zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej usłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego.

Wyniki są prezentowane w postaci krzywych tzw. audiogramów. Krzywe te obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą do ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha drugiego.